Romeo i Julia articles

Romeo i Julia

Romeo i Julia Romeo i Julia – dramat angielskiego dramaturga Williama Szekspira z 1595 roku. Jeden z najbardziej znanych utworów tego autora. Przedstawia historię nieszczęśliwej, tragicznej miłości dwojga młodych ludzi. Tytułowi bohaterowie stali się wzorcami romantycznych kochanków. Sztuka przedstawia konflikt dwóch zwaśnionych rodzin, których członkowie zakochują się w sobie.…

Postacie dramatu Romeo i Julia

Postacie dramatu * Julia – córka Kapuletów * Romeo – syn Monteka * Monteki i Kapulet – naczelnicy dwóch domów nieprzyjaznych sobie * Pani Monteki – małżonka Pana Montekiego * Pani Kapulet – małżonka Kapuleta * Eskalus – książę panujący w Weronie * Parys – młody Weroneńczyk, szlachetnego rodu, krewny księcia * Starzec – stryjeczny brat Kapuleta * Merkucjo – krewny księcia, przyjaciel Romea * Benvolio – synowiec Montekiego, przyjaciel Romea * Tybalt – krewny Pani Kapulet * Brat Laurenty – ojciec franciszkanin * Jan – brat z tegoż zgromadzenia * Baltazar – służący Romea * Samson i Grzegorz – słudzy Kapuleta * Abraham – sługa Monteka * Aptekarz * Trzech muzykantów * Paź Parysa * Piotr * Dowódca warty * Marta – opiekunka Julii * Obywatele weroneńscy, liczący się do przyjaciół obu domów, straż wojskowa i inni.…

Romeo i Julia – Osoby

Osoby: E S K A L U S – książę panujący w Weronie P A R Y S – młody Weroneńczyk, szlachetnego rodu, krewny księcia M O N T E K I O I K A P U L E T – naczelnicy dwóch domów nieprzyjaznych sobie S T A R Z E C – stryjeczny brat K a p u l e t a R O M E O – syn M o n t e k i e g o M E R K U C J O – krewny księcia, przyjaciel R o m e a B E N W O L I O – synowiec M o n t e k i e g o, przyjaciel R o m e a T Y B A L T – krewny P a n i K a p u l e t L A U R E N T Y – ojciec franciszkanin J A N – brat z tegoż zgromadzenia B A L T A Z A R – służący R o m e a S A M S O N I G R Z E G O R Z – słudzy K a p u l e t a A B R A H A M – służący M o n t e k i e g o A P T E K A R Z T R Z E C H M U Z Y K A N T Ó W P A Ź P A R Y S A P I O T R D O W Ó D C A W A R T Y P A N I M O N T E K I O – małżonka M o n t e k i e g o P A N I K A P U L E T – małżonka K a p u l e t a J U L I A – córka K a p u l e t ó w M A R T A – mamka J u l i i Obywatele weroneńscy, różne osoby płci obojej, liczące się do przyjaciół obu domów, maski, straż wojskowa i inne osoby.…
Top